Kotva
ŠKOLA NABÍZÍ

Střední škola elektrotechniky a strojírenství nabízí zájemcům o studium výběr z mnoha oborů - maturitních i učebních. Uchazeči si mohou vybrat z 13 oborů elektrotechnického, strojírenského i ekonomického zaměření. Přijďte se podívat ve Dnech otevřených dveří k nám do školy a vybrat si ze široké nabídky maturitních i učebních oborů. 

  

 

 

 

 
 
Šablony

 

 

Od 1.9.2019 do 31.8.2021 je SŠES realizátorem projektu s názvem: : „SŠES Praha – ŠABLONY II.“, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0013167 v rámci Výzvy č. 02_18_066 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II. - VRR v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

Informace o projektu (Velikost: 217.01 kB) 

 

 
 
Stipendium pro žáky školy
 
 
Virtuální prohlídka školy

 
 
Schránka důvěry
 
 
Kalendář akcí
3. školní týden
Počítadlo
Online:
49

Dnes:
3803

Posledních 7 dní:
29636

Posledních 30 dní:
124833

Celkem:
794031

23.10.2019 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 
 
Mapa webu
A
A
A

Přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám

Zobrazeno: 961x
Uchazeč o studium, který se bude hlásit na obor ukončený maturitní zkouškou, koná povinně jednotné přijímací zkoušky. Naše škola nabízí pro zájemce o studium přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky.
Tematická náplň obou kurzů je v rozsahu učiva ZŠ. Cílem přípravných kurzů je opakování a procvičení učiva potřebného k úspěšnému složení přijímací zkoušky, zároveň se  účastníci kurzů seznámí s prostředím střední školy. 

Přihláška na přípravné kurzy ke stažení zde. (Velikost: neznámá)

Kurzy se budou konat ve čtrnáctidenním cyklu – vždy po 2 vyučovacích hodinách matematiky a 2 vyučovacích hodinách českého jazyka.

Čas konání:                    čtvrtky 16.00 – 17.30 hod.                       

Místo konání:                 SŠES, Jesenická 3067/1, 106 00 Praha 10

Harmonogram kurzů:

Český jazyk: 9. 1. 2020; 23. 1. 2020, 13. 2. 2020; 12. 3. 2020; 26. 3. 2020   

Matematika: 16. 1. 2020; 6. 2. 2020; 5. 3. 2020; 19. 3. 2020; 2. 4. 2020

Kurzy se nekonají 30. 1. 2020 a v době jarních prázdnin Prahy 1 až 10 (tzn.: 20. 2. 2020 a 27. 2. 2020).Kurzy budou otevřeny při účasti minimálně 10 žáků. 

Během konání kurzu je žák povinen dodržovat Školní řád školy.

Vyplněné přihlášky zasílejte do 19. 12. 2019 na info@ssesp10.cz, odevzdejte osobně nebo zašlete na adresu Jesenická 1, 106 00 Praha 10. 

Po přijetí přihlášky zašle škola emailem informace týkající se úhrady kurzu včetně variabilního symbolu.


Program přípravy žáků ZŠ na jednotné přijímací zkoušky 
 z českého jazyka a matematiky

Český jazyk:

1) Úvodní hodina - proč je důležitá titulní strana (1 hodina)
-  seznámení s metodikou sestavování testů

-  vyplňování záznamového archu

-  uzavřené a otevřené úlohy

-  opravování chyb

2)  Pravopisné jevy – procvičování (2 hodiny)   

-  vyhledávání pravopisných chyb v souvislém textu

-  vyhledávání pravopisných chyb v jednotlivých větách

-  procvičování obtížných pravopisných jevů (předpony s, z, velká písmena, shoda – několikanásobný podmět …)

3)   Morfologie a syntax (2 hodiny)

-  vyhledávání slovních druhů v textu

-  určování mluvnických kategorií

-  opakování – základní skladební dvojice, věty vedlejší – druhy, věty hlavní poměry

-  složitá souvětí

4)  Práce s textem (2 hodiny)

-  rozpoznat umělecký a neumělecký text

-  rozpoznat konkrétní slohové útvary (úvaha, zpráva, výklad, vypravování, charakteristika)

-  tropy a figury

5)  Práce s textem (2hodiny)

-   vyhledat synonyma, homonyma, antonyma a vhodně je použít

-   soudržnost textu – správně seřadit odstavce

6)  Práce s textem (1 hodina)

-   souhrnné procvičování – využití volně dostupných testů z let 2017 a 2018


Vypracovala: Mgr. M. Sobotková

 

Matematika

1)  Operace s celými  čísly, desetinnými čísly a zlomky

2)  Operace s algebraickými výrazy

3)
  Lineární rovnice, soustavy rovnic

4)
  Slovní úlohy

5)
  Procenta, poměr, úměra, trojčlenka

6) 
 Závislosti, práce s daty v tabulce, grafu

7)
  Geometrie v rovině, konstrukční úlohy, pravoúhlý trojúhelník, obvody a obsahy

8)
  Geometrie v prostoru, objemy a povrchy těles

9)
  Zkušební test
 
10)
 Oprava a rozbor testu, nestandardní aplikační úlohy

 

 Vypracoval: Mgr. J. Kos