Kotva
ŠKOLA NABÍZÍ

Střední škola elektrotechniky a strojírenství nabízí zájemcům o studium výběr z mnoha oborů - maturitních i učebních. Uchazeči si mohou vybrat z 12 oborů elektrotechnického, strojírenského i ekonomického zaměření. Přijďte se podívat ve Dnech otevřených dveří k nám do školy a vybrat si ze široké nabídky maturitních i učebních oborů. 

  

 

 

 

 
 
Šablony

 

 

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 je SŠES realizátorem projektu s názvem: „Zvyšování kvality vzdělávání na SŠES Praha“,reg.č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_ 042/0005226 v rámci Výzvy č. 02_16_042 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

Informace o projektu (Velikost: 374.2 kB)

 
 
Stipendium pro žáky školy
 
 
Virtuální prohlídka školy

 
 
Schránka důvěry
 
 
Kalendář akcí
26. školní týden
Počítadlo
Online:
7

Dnes:
227

Posledních 7 dní:
4041

Posledních 30 dní:
21263

Celkem:
233301

Mapa webu
A
A
A

PŘEHLED UČEBNÍCH OBORŮ

Zobrazeno: 2160x |

Učební obory tříleté, zakončené výučním listem

STROJÍRENSKÉ ZAMĚŘENÍ

23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník) 

23-52-H/01 Nástrojař 
23-56-H/01 Obráběč kovů (Univerzální obráběč) 
23-51-H/01 Strojní mechanik (Opravář letadel)

ELEKTROTECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ


26-51-H/01 Eektrikář 
26-59-H/01 Spojový mechanik (Sdělovací a zabezpečovací systémy)

 


23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník)

Obor je zaměřen na ruční nebo strojní zhotovování a sestavování strojních součástí a strojních zařízení. Pracuje a rozumí technologické dokumentaci. Absolvent ovládá ruční a strojní výrobu součástí strojů jejich montáž, demontáž, opravy a zkoušení. Umí montovat, sestavovat a demontovat ocelové konstrukce, svařuje kovy.

Náplní práce tohoto oboru je ošetřování a údržba strojů a zařízení. Zjišťování poruch, provádění běžných a generálních oprav strojů. Ruční a strojní opracování strojních součástí a také svářečské práce. Montáž, demontáž a sváření ocelových konstrukcí, tepelné zpracování kovů. Zámečník pracuje s ručním nářadím, kovoobráběcími stroji:frézkamisoustruhy, vrtačkami, bruskami, svařovací technikou.

Absolvent nachází dobré uplatnění v praxi. Na obor lze navázat nástavbovým studiem zakončeným maturitou.

Firmy, se kterými škola v rámci výuky oboru spolupracuje nebo ve kterých žáci vykonávají přímo odborné praxe: 
AQUA-THERMO s.r.o.
Fábera systems s. r. o.
ESSA s.r.o.
Latecoere Czech Republic s.r.o.

 

 


23-52-H/01 Nástrojař

Absolvent tohoto oboru se uplatní pro činnosti ve výrobních a opravárenských podnicích, veřejných službách a v oblasti živnostenského podnikání při výrobě a především v oblasti strojírenství.

Absolvent umí vyrábět, ošetřovat, udržovat nástroje a měřidla. Opravuje a ostří ručně i strojně nástroje, vyrábí pracovní pomůcky a přípravky potřebné pro sériovou a kusovou výrobu především v oblasti ve strojírenství. Absolvent získá komplexní znalosti ve strojním a ručním zpracování kovů, opracování nekovů, svařování a základní znalosti v moderní technologii počítačově řízených strojů.

Náplní práce oboru nástrojař je zhotovování nástrojů, výroba přípravků, zhotovování šablon, měřidel, údržba vybavení strojů, tvarování kovů a nekovů.

Uplatní se ve velkých, středních i malých firmách a v živnostech jako zaměstnanec i jako podnikatel. Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů.

Firmy, se kterými škola v rámci výuky oboru spolupracuje nebo ve kterých žáci vykonávají přímo odborné praxe: 
Hendrych Technik s.r.o.
ESSA s.r.o.
VVP-Martin s.r.o.

23-56-H/01 Obráběč kovů (Univerzální obráběč)

Absolvent oboru Univerzální obráběč disponuje kompetencemi pro činnosti ve výrobních a opravárenských podnicích a to především v odvětví strojírenství.

Absolvent umí vyrobit na obráběcích strojích strojní součásti potřebné pro strojírenský, stavební, dopravní i jiný průmysl. Získá znalosti ručního obrábění kovů a má pokročilé znalosti v oblasti strojního obrábění kovů i nekovů. Během studia je absolvent seznámen se základní obsluhou a programování CNC strojů.

Náplň práce Obráběče kovů je stanovení vhodných technologických postupů výroby, seřizování a obsluha konvekčních strojů např. soustruhů, frézek, brusek. Výroba strojních součástí určených pro montáž sestav, kontrola a úprava vyrobených předmětů, ruční opracování kovů a obsluha CNC strojů.

Ukončení vzdělání a potvrzení dosaženého vzdělání je provedeno závěrečnou zkouškou, která je připravena podle platných předpisů MŠMT. Dokladem je pak vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Po absolvování závěrečné zkoušky se absolvent může ucházet o přijetí do nástavbových studijních oborů. Absolvent oboru Univerzální obráběč se uplatní při výkonu povolání ve velkých, středních i malých firmách, a to v pozici zaměstnance i zaměstnavatele.

Firmy, se kterými škola v rámci výuky oboru spolupracuje nebo ve kterých žáci vykonávají přímo odborné praxe: 
Strojmetal a.s.,
VVP-Martin s.r.o.
Latecoere Czech Republic s.r.o.
LOM Praha s.p
SWAH s.r.o.
Narex s.r.o.
ELEKTROMECHANIKA Úvaly, s.r.o.
ALU-S.V.
23-51-H/01 Strojní mechanik (Opravář letadel)

Obor je zaměřen na opravování strojů, zařízení a funkčních celků. Dále je zaměřen na provádění montáže a demontáže, kontroly a opravy strojních částí. Absolvent ovládá provádění základních ručních i strojních operací při rozpojování, spojování a opravách strojních částí. Tyto součásti dokáže montovat do větších celků, popř. demontovat z větších celků. Zaměření oboru zahrnuje přípravu pro provádění oprav draků, podvozků, leteckých motorů a ostatních zařízení v opravnách letadel.

Náplní práce opraváře letadel je instalace a servis zařízení letadel, diagnostika a odstraňování závad, vedení dokumentace a záznamů o kontrolách a opravách zařízeních. Evidence technických dat a měření, svařování konstrukcí a dílců. Montáže a demontáželeteckých motorů a dílců, sestavování drakových částí letadel.

Absolvent nachází dobré uplatnění v praxi. Na obor lze navázat nástavbovým studiem zakončeným maturitou.

Firmy, se kterými škola v rámci výuky oboru spolupracuje nebo ve kterých žáci vykonávají přímo odborné praxe: 
LOM Praha s.p
Fábera systems s. r. o.
AQUA-THERMO s.r.o.

26-51-H/01 Elektrikář

Povolání elektrikář nachází uplatnění ve všech oborech činnosti, kde je potřebná práce s elektrickou energií, elektrickými spotřebiči, přístroji a další činnosti na trhu práce. Výstupem tohoto oboru jsou povolání například provozní elektrikář, elektromechanik, servisní elektrikář, opravář elektrospotřebičů a přístrojů, provozní elektrikář v energetice, dolech, hutích, dopravních zařízeních, elektromontér silnoproudých zařízení a také elektrikář železniční dopravy a jejich trakčních zařízení. Uplatnění tohoto oboru je i v dalších odvětvích průmyslu, dopravy, obchodu, služeb. Po doplnění příslušných právních předpisů, zejména Vyhlášku o bezpečnosti a ochraně zdraví č.50/1978 Sb. má možnost získat odpovídající elektrotechnickou kvalifikací pro samostatnou činnost v oboru elektro.

Než bude tyto možností uplatňovat na trhu práce, bude po dobu tří let procházet přípravou. Příprava není jen v odborných znalostech, ale příprava žáka v učebním oboru je zaměřena na vědomosti a dovednosti v oblasti sociálně komutativní, zejména v jazykovém projevu, občanské výchovy i péči o zdraví a zdravém životním stylu. Získá ucelený soubor poznatků o fyzikálních, chemických a hlavně matematických pojmech, které po dosažení dovedností a návyků bude uplatňovat v praxi. Snahou výuky je, aby byl schopen se samostatně vyjadřovat všude tam, kde to situace bude vyžadovat. V odborném vzdělání vychází z požadavku jeho uplatnění v praxi. Významné jsou odborné předměty, které připravují žáka pro jeho odbornou činnost - základy elektrotechniky a elektroniky, práce s technickou dokumentací, základní dovednosti při montáži a aplikaci elektrotechnických prvků ,obvodů a souborů, ale i elektrická měření a především odborná praxe. Veškerá příprava oboru je v souladu s požadavky trhu a především s rychlým rozvojem technologie. Na obor lze navázat nástavbovým studiem zakončeným maturitou.

Firmy, se kterými škola v rámci výuky oboru spolupracuje nebo ve kterých žáci vykonávají přímo odborné praxe: 
AQUA-THERMO s.r.o.
BMK servis
BTL zdravotnická technika a.s.
České dráhy, a.s.
Siemens Česká republika
TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.
Com - Pakt Energy, a.s.
JANČA & EMAS group s.r.o.
Par­ker Han­ni­fin Sales CEE s.r.o.
Schäfer – Menk s.r.o.
Schindler CZ, a.s.
SUP-TECHNIK a.s.
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
26-59-H/01 Spojový mechanik (Sdělovací a zabezpečovací systémy)

Cílem učebního oboru je výchova absolventů v oboru rychle se rozvíjející telekomunikační techniky, telekomunikačních služeb, které se snoubí s informační technologií.

Tříletý učební obor Sdělovací a zabezpečovací sítě je určen pro přípravu odborníků v oblasti telekomunikačníchzabezpečovacích systémů a digitálních technologií. Připravuje chlapce k vykonávání kvalifikovaných činností při zavádění, instalaci, provozu a servisu slaboproudých zařízení. Teoretická výuka je doplněna praktickou výukou v odborných učebnách, laboratořích a dílnách školy, návštěvou odborných firem s vykonáváním praxe. V průběhu studia žáci získají znalosti o optických vláknech a jejich sítíchpočítačové (strukturované) kabeláži.

Absolventi tohoto oboru se velmi dobře uplatňují při zařazení u firem, které se zabývají všemi oblastmi informačních technologií. Jsou schopni odborné činnosti při zřizování a servisu, zabezpečení technického provozu telekomunikačních a mobilních sítí, montáži a údržbě koncových zařízení jako telefonu, terminálů, DSL, kabelové televize a základního nastavení PC. Dosažená úroveň vzdělání umožňuje absolventům pokračovat v nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou.

Firmy, se kterými škola v rámci výuky oboru spolupracuje nebo ve kterých žáci vykonávají přímo odborné praxe: 
TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.
SUP-TECHNIK a.s.
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
ARANEA NETWORK a.s.

 


V květnu 2018 byl založen YouTube kanál naší školy, kam budeme postupně vkládat prezentační a propagační videa (https://youtu.be/1NNa9jXXqfU).