Kotva
ŠKOLA NABÍZÍ

Střední škola elektrotechniky a strojírenství nabízí zájemcům o studium výběr z mnoha oborů - maturitních i učebních. Uchazeči si mohou vybrat z 13 oborů elektrotechnického, strojírenského i ekonomického zaměření. Přijďte se podívat ve Dnech otevřených dveří k nám do školy a vybrat si ze široké nabídky maturitních i učebních oborů. 

  

 

 

 

 
 
Šablony

 

 

Od 1.9.2019 do 31.8.2021 je SŠES realizátorem projektu s názvem: : „SŠES Praha – ŠABLONY II.“, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0013167 v rámci Výzvy č. 02_18_066 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II. - VRR v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

Informace o projektu (Velikost: 217.01 kB) 

 

 
 
Stipendium pro žáky školy
 
 
Virtuální prohlídka školy

 
 
Schránka důvěry
 
 
Kalendář akcí
3. školní týden
Počítadlo
Online:
44

Dnes:
3640

Posledních 7 dní:
29574

Posledních 30 dní:
124775

Celkem:
793868

23.10.2019 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 
 
Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení

Zobrazeno: 6208x |

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 ve Střední škole elektrotechniky a strojírenství proběhne podle §59 - §60g zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kterými se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platných zněních.

Žáci budou přijímáni do těchto oborů:

 

Studijní 4 leté obory (studium je zakončeno složením maturitní zkoušky):

Strojírenské obory:

23-45-L/02 Letecký mechanik

23-45-L/01 Mechanik seřizovač (Programátor počítačem řízených strojů)

Telekomunikační a elektrotechnické obory:

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (Elektrotechnik)

26-45-M/01 Telekomunikace (Telekomunikační a datové sítě)

Dopravní obory:     37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Ekonomické obory: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (Finanční specialista)

 

Učební 3 leté obory (studium je zakončeno získáním výučního listu):

Strojírenské obory:

23-51-H/01 Strojní mechanik (Mechanik letadel)

23-56-H/01 Obráběč kovů (Univerzální obráběč)

23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník)

23-52-H/01 Nástrojař

Telekomunikační a elektrotechnické obory:

26-51-H/01 Elektrikář

26-59-H/01 Spojový mechanik (Sdělovací a zabezpečovací systémy)

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (jednoleté nástavbové studium) - informace o studiu a podmínkách přijetí v blogu školy.

 

V prvním kole přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky ke studiu. Uchazeč se může přihlásit na dvě školy, nebo může podat dvě přihlášky na jednu školu a dva různé obory. Obě přihlášky musí být identické (tzn. pořadí škol musí být stejné na obou přihláškách). Zákonný zástupce nezletilého uchazeče/zletilý uchazeč vyplněnou a potvrzenou přihlášku předá nebo odešle střední škole do 1. března 2019. V případě nezletilých uchazečů musí být přihláška opatřena podpisem jak zákonného zástupce, tak podpisem samotného uchazeče.

Škola přijímá přihlášky pouze na platném tiskopisu pro školní rok 2019/2020, kde je uvedeno rodné číslo uchazeče (přihláška ke stažení zde (Velikost: 220.13 kB)).

Povinné náležitosti přihlášky ke studiu: 

- základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky) nebo úředně ověřená vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ (u žáků, kteří se nehlásí ze ZŠ)

- lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu ve zvoleném oboru (1. strana přihlášky)

- cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (nostrifikační doložka) - nostrifikaci je třeba doložit do 1. 9. 2019

- uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží posudek školského poradenského zařízení (v případě, že se uchazeč hlásí na maturitní obor a požaduje, aby mu byla u přijímacích zkoušek přiznána podpůrná opatření, je nutné, aby měl v posudku stanoveny podmínky poskytovaných opatření konkrétně pro přijímací zkoušky na SŠ)  

 

Uchazeči budou na střední školu do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou (výuční list) přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě kritérií stanovených ředitelkou školy (Směrnice ředitelky školy pro přijímací řízení 2019/2020) (Velikost: 769.74 kB)

 

Do oborů vzdělání s maturitní zkouškou budou uchazeči přijímáni na základě výsledků jednotné příjímací zkoušky a dalších kritérií stanovených ředitelkou školy  (Směrnice ředitelky školy pro přijímací řízení 2019/2020) (Velikost: 769.74 kB)

 

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %. Jednotná zkouška se skládá z testu z matematiky (70 min.) a českého jazyka a literatury (60 min.).

V rámci 1. kola přijímacího řízení může uchazeč konat jednotné testy dvakrát. V prvním termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Započítává se lepší výsledek.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu jednotné přijímací zkoušky nedostaví a svoji neúčast písemně do 3 dnů omluví ředitelce školy, koná zkoušku v náhradním termínu.

 

Harmonogram přijímacího řízení:

1/ do 31. 1. 2019 ředitelka školy vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení 

2/ do 1. 3. 2019 škola přijímá přihlášky ke studiu – přihláška musí být opatřena lékařským potvrzením a na zadní straně razítkem ZŠ;

3/ do 31. 3. 2018 obdrží zákonní zástupci/zletilí uchazeči informace o přijímacím řízení, registrační číslo uchazeče a pozvánku k přijímacímu řízení;

4/ 12. 4. 2019 - 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky;

5/ 15. 4. 2019 - 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky;

6/ 13. 5. 2019 - 1. náhradní termín jednotné zkoušky;

7/ 14. 5. 2019 - 2. náhradní termín jednotné zkoušky.


Směrnice ředitelky školy k přijímání žáků do 1. ročníků pro školní rok 2019/2020 (Velikost: 769.74 kB)

 

Případné další informace obdrží uchazeči po řádném podání přihlášky (viz bod 3 harmonogramu).